top of page

人生阶段

单身

教育

婚姻

为人父母

空巢独居

为人祖父母

退休

护理

寡居

将您与您客户的切身需求连接在一起

客户在不同人生阶段里会有不同经历,而这些经历会引发新的挑战,新的希望,新的担忧,以及对新的产品和服务的需求。了解你的客户所处的人生阶段能使您准确的选择客户群,并为之在最恰当的时间里,提供最适合的产品和服务。我们与客户合作,确认人生的主要几个阶段是如何改变和影响客户的优先事项和需求 - 并帮助制定出使您的企业和您的客户,在人生的各个阶段都能紧密相连的营销策略和方案。

人生阶段                         世代                             消费心理                             人口统计

bottom of page