top of page

消费心理学

  • 性格

  • 价值观

  • 观点

  • 态度

  • 兴趣

  • 生活方式

了解你最重要的客户

了解您的客户的人口特征 - 如年龄,性别,家庭状况和收入 - 是至关重要的。掌握消费者心理的资料把您对客户的洞察达到一个新水平。以客户的核心动机,情感,价值观和态度为基础,完全吸引客户。您将与客户建立一个史无前例的深层次关系。我们对消费者心理的划分是明确的,可行的,并且易于沟通。设计全新的方式将您与您最重要的客户紧密相连。

人生阶段                         世代                             消费心理                             人口统计

bottom of page